Contract intermediere vanzare

mai 7th, 201112:58 pm @

0


Articol publicat in: Servicii


 

 

 

 

 

CONTRACT DE INTERMEDIERE PENTRU VANZARE

Nr. __________ din ____/____/______

Intervenit intre:

A. Dl./dna. _______________________________ in calitate de _____________ angajat la SC _________________ SRL, cu sediul in _________________, reprezentata legal prin ___________________ avand functia de __________________, si,

B. Dl./dna. _______________________________ cu domiciliul in __________, str. ______________, nr. ____, bl. ____, ap. ____, posesor al B.I / C.I seria _____, nr. ______, eliberat de Politia ___________, la data de ___/___/_____, in calitate de vanzator al imobilului (_________________________) situat in ________________, str. ______________________, nr. ____, bl. ____, sc. ___, et. ___, ap. _____, inscris in CF nr. _________, nr. top. ________, descris in cele ce urmeaza:

Nr. camere_____ Confort _____ Decomandat _____ Semidecomandat _____ Circular _____

Bucatarie _____ Baie _____ Wc serviciu _____ Nr. balcoane _____ Etaj _____

Pivnita _____ Garaj _____ Sup. totala _____ Separare gaz _____ Boxa _____

Observatii: __________________________________________________________________________________________

A intervenit prezentul contract cu respectarea urmatoarelor clauze:

Art. 1 Pretul de vanzare al imobilului va fi de __________ Euro/USD.

Art. 2 Vanzatorul se obliga sa plateasca societatii comerciale _________________ Srl pentru serviciul de intermediere vanzare, un comision de ____ % din pretul de vanzare. Daca pretul imobilului este exprimat in valuta, plata comisionului se va face in lei la cursul BNR de la data efectuarii platii.

Art. 3 Plata comisionului, calculat asupra pretului stabilit intre vanzator si cumparator, pentru serviciile de intermediere prestate de Sc _________________ Srl, devine scadenta in momentul incheierii antecontractului de vanzare-cumparare, pentru fiecare zi de intarziere prestatorul putand percepe penalitati de intarziere in procent de 10% din comisionul datorat.

Art.4 In cazul in care vanzarea nu se face prin intermediul agentiei imobiliare ________________ , cu sediul in _________________, vanzatorul se obliga la cererea agentiei imobiliare _________________ sa aduca la cunostinta numele cumparatorului.

Art. 5 Vanzatorul se obliga sa nu trateze si sa nu contracteze in nici un mod , direct sau indirect, prin persoane fizice si/sau juridice, cu potentialii cumparatori prezentati de agentia imobiliara _________________. Vanzatorul recunoaste ca in situatia aparitiei unor intelegeri separate cu potentialii cumparatori, se produc daune agentiei imobiliare _________________.

Art. 6 In cazul in care vanzatorul nu achita comisionul datorat SC _________________ SRL, aceasta va putea solicita sa plateasca daune in valoare de 10 % din pretul vanzarii. In cazul in care nu se achita comisionul pe cale amiabila si se ajunge in instanta de judecata, se va achita de catre vanzator cheltuielile de judecata.

Art. 7 Vanzatorul declara pe propria raspundere ca imobilul ce face obiectul prezentului contract nu este ipotecat sau grevat de sarcini pentru datorii la stat, banci sau la persoane fizice, deci e liber de sarcini si poate face obiectul vanzarii.

Art. 8 Vanzatorul se obliga sa aduca la cunostinta agentiei imobiliare _________________ toate viciile ascunse ale imobilului. In caz contrar va fi singurul raspunzator in fata legii.

Art. 9 Agentia imobiliara _________________ se obliga sa actioneze prin mijloace specifice, facand cheltuieli de publicitate in vederea promovarii ofertei vanzatorului.

Art. 10 Agentia imobiliara _________________ se obliga sa elaboreze si sa redacteze un antecontract de vanzare-cumparare in conditiile stabilite de comun acord de vanzator si potentialul cumparator.

Art. 11 Agentia imobiliara _________________ se obliga sa-l asiste pe vanzator la negocierea pretului imobilului precum si la incheierea contractului de vanzare-cumparare in forma autentica la notariat.

Art. 12 Prezentul contract s-a incheiat azi __/__/_____, in 2 exemplare, din care unul s-a remis vanzatorului.

Art. 13 Prezentul contract nu are clauza de exclusivitate.

Art. 14 Prezentul contract constituie titlu executoriu.

VANZATOR SC _________________ SRL

Anexa la contract:

Nr. crt. Nume Prenume BI/CI Adresa Data Semnatura
 

1.

 

Observatii: . .

Share and Enjoy: